Výpověď z nájmu bytu

Nájem bytu zaniká nejčastěji dohodou, uplynutím sjednané doby nájmu bytu nebo zánikem domu či bytu jako právní věci. Dalším způsobem je výpověď z nájmu bytu, kde zákon rozlišuje dvě skupiny výpovědních důvodů, a to důvody, k nimž není zapotřebí přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu (jedná se o výpovědní důvody, které jsou k tíži nájemce), a naopak důvody, ke kterým je nezbytné přivolení soudu (jedná se o důvody, které nájemce nezavinil a ani nevyplývají z jeho majetkového postavení).

Délka výpovědní musí být v písemné výpovědi uvedena, a musí být v délce alespoň 3 měsíců tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce.

Náležitost výpovědi:
- musí být písemná
- v písemné výpovědi pronajímatele musí být uveden – důvod výpovědi, výpovědní lhůta (nesmí být kratší tří kalendářních měsíců), poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu, závazek k obstarání bytové náhrady, pokud nájemci bytová náhrada přísluší.