Výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu

Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v zákoně a těmito jsou:
- nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě,
- nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu (viz kauce)
- má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt,
- neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas,
- jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba.

Byla-li formálně platná výpověď z nájmu bytu pronajímatele řádně doručena nájemci a nepodal-li nájemce v prekluzivní lhůtě žalobu o určení neplatnosti výpovědi, musí pronajímatel v případě, že se nájemce dobrovolně nevystěhuje, podat žalobu o vyklizení. Nájemce však není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhůtě 60-ti dnů ode dne doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi a řízení není ukončeno pravomocným rozsudkem.

Věcně příslušný k žalobě o neplatnosti výpovědi z nájmu bytu je okresní (v Praze obvodní) soud a místně příslušným je soud, v jehož obvodu je předmětná nemovitost.

Výpověď z nájmu bytu s přivolením soudu
Přivolení k výpovědi z nájmu bytu s účinností od 31.3.2006 vyžaduje občanský zákoník jen u výpovědních důvodů, které nelze přičíst k tíži nájemce, a proto je zvýšená ochrana práva nájemce na bydlení zvláštním rozhodnutím soudu občansko - právní povahy, tj. přivolením k výpovědi. Přivolení soudu je hmotně právní podmínkou její účinnosti ve formě rozsudku soudu vydaného na základě žaloby pronajímatele o přivolení výpovědi k nájmu bytu.

Pronajímatel může vypovědět nájem pouze s přivolením soudu v těchto následujících případech:
- pronajímatel potřebuje byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence,
- nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat,
- je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo domem naložit tak, že byt nelze užívat, nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat,
- jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat.

Písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci, jinak výpověď nenabude účinnosti. K výpovědi z nájmu bytu může soud přivolit pouze za předpokladu, že pronajímatel prokáže svá tvrzení o skutečnostech, jimiž je výpověď odůvodněna. Výpověď z nájmu bytu s přivolením soudu může kumulativně obsahovat i více výpovědních důvodů. Soud pak bude v řízení zvažovat, zda je podle skutečností zjištěných v řízení dán výpovědní důvod uváděný navrhovatelem, tj. pronajímatelem.

Rozhodnutí soudu bude ve svém výroku obsahovat všechny náležitosti výpovědi, tj. kromě výroku, že soud k výpovědi přivoluje, i výpovědní lhůtu a počátek jejího běhu, délku výpovědní lhůty, jejímž uplynutím nájemní poměr končí, jakož i lhůtu k vyklizení, která nesmí být delší než 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty. Rozhodnutí soudu musí obsahovat i výrok o bytové náhradě, popř. že nájemce je povinen vyklidit byt bez bytové náhrady.
Soud nemusí v řízení o přivolení výpovědi z nájmu bytu vůbec k výpovědi přivolit, pokud dospěje k závěru, že přivolení k výpovědi z nájmu bytu by bylo v rozporu s dobrými mravy. Je to např. případ, kdy v bytě žijí nájemci vyššího věku po řadu let a stěhování těchto osob by pro ně mělo nepříznivé zdravotní a psychické následky.