Upozornění na novelu občanského soudního řádu, která mimo jiné přináší zásadní změny ve způsobu doručování

Od 1.7.2009 začne platit zákon č. 7/2009 Sb., jímž se mění občanský soudní řád, a který přináší řadu podstatných změn:
- nová úprava systému doručování,
- zjednodušení systému protokolace,
- efektivní obrana proti průtahům v řízení, zejména koncentrace řízení,
- omezení rozsahu odůvodnění rozhodnutí soudů,
- posílení notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení.

Zcela zásadní změnu přináší novela občanského soudního řádu do problematiky doručování, a proto Vám v následujících řádcích shrnujeme některé z nejpodstatnějších novinek.

Zásady nové úpravy doručování:
- priorita doručování prostřednictvím veřejné datové sítě,
- zavedení odpovědnosti, zejména fyzických osob za to, že budou mít adresu, na kterou jim bude možno doručovat,
- posílení fikce doručení,
- úprava neúčinnosti doručení.

Způsoby doručování dle nové právní úpravy:
a) při jednání nebo jiném soudním úkonu, jinak
b) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky,
c) není-li to možné – prostřednictvím doručujícího orgánu, nebo prostřednictvím účastníka řízení nebo jeho zástupce.

Doručování do datových schránek
- s novelou OSŘ souvisí i novela zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů, který zavádí tzv. datové schránky.

Dle návrhu je povinné používání datových schránek pro:
- právnické osoby zapsané v OR, pro právnické osoby zřízené zákonem, organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v OR, pro advokáty, pro daňové poradce, pro insolventní správce, pro notáře a soudní exekutory.

Po uplynutí přechodného období (u advokátů a daňových poradců 3 roky, nepožádají-li o zřízení datové schránky dříve), se u těchto osob již tedy nebude doručovat prostřednictvím doručujícího orgánu.

Adresy pro doručování dle nové právní úpravy u fyzických osob:
a) adresa datové schránky – pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě
b) adresa, kterou adresát sdělil soudu – není relevantní, zda se zdržuje – i tak může nastat fikce doručení
c) evidovaná doručovací adresa (§46b) tehdy pokud adresát nechce nebo nemůže přebírat zásilky v místě trvalého bydliště, a může požádat o evidenci této adresy v centrální evidenci obyvatel
- pokud adresát nezvolí jednu z výše uvedených možností, je povinnou doručovací adresou adresa trvalého bydliště evidovaná v centrální evidenci obyvatel , i pokud se na ní nezdržuje.

Formy doručování jsou následující:
A) Doručování jiných písemností (obyčejné) dle nové právní úpravy:

DORUČUJÍCÍ ORGÁN –
a) adresáta nezastihne:
1. vhozeno do schránky (na písemnosti označí doručující orgán datum vhození) – má se za to,
že je platně doručeno
2. nelze-li vhodit do schránky, písemnost se vrátí soudu a zanechá se oznámení, je-li možné –
vyvěšeno na úřední desce soudu – doručeno 10. den po vyvěšení
b) adresát je zastižen – je platně doručeno

B) Doručování do vlastních rukou s možností náhradního doručení dle nové právní úpravy:

DORUČUJÍCÍ ORGÁN –
a) adresáta nezastihne:
1. nebylo kde zanechat výzvu – písemnost bude vrácena soudu, výzva následně vyvěšena na
úřední desce soudu – a bude na 10 dnů uložena – můžou nastat dvě situace:
– písemnost zůstane nevyzvednuta – písemnost bude vhozena do
schránky, nelze-li vhodit, vrací se soudu + sdělení na úřední
desce – nastává fikce doručení
- písemnost je vyzvednuta - je platně doručeno
2. zanechána výzva – 10denní uložení – vyzvednuto – doručeno
- nevyzvednuto – písemnost vhozena do schránky, nelze-li vhodit, vrací se soudu + sdělení na úřední desce – nastává fikce doručení
b) adresáta zastihne – je platně doručeno

C) Doručování do vlastních rukou s vyloučením náhradního doručení dle nové právní úpravy:
- pokud není písemnost vyzvednuta v úložní lhůtě 10 dnů, písemnost se vrací soudu, fikce doručení nenastává

Neúčinnost doručení dle nové právní úpravy:
- soud na návrh účastníka rozhodne, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl s písemností z omluvitelného důvodu seznámit (např. nemoc)
- pro podání návrhu je stanovena subjektivní lhůta 15 dnů ode dne, kdy se účastník s doručovanou písemností skutečně seznámil nebo mohl seznámit
- zákon též nově vypočítává řízení, ve kterých soud rozhodne o neúčinnosti doručení i bez návrhu (§120 odst. 2 občanského soudního řádu, jde-li o nesporné věci).