Přístřeší

Přístřeším se rozumí provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby. V těchto případech může být bytová náhrada poskytnuta i mimo obec, v níž je vyklizovaný byt, a má dočasný charakter.

Přístřeší může být soudním rozhodnutím přiznáno, skončil-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele z důvodů, že nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat a nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele bez vážných důvodů.

Dále též z důvodů viz náhradní ubytování.