Prekluze

Prekluze je jedním ze způsobů zániku práva, k němuž v tomto případě dochází, nebylo-li právo uplatněno v zákonem stanovené lhůtě. Jde o tzv. lhůtu prekluzivní, neboli propadnou. Protože v důsledku prekluze právo zaniklo, musí k prekluzi soud přihlížet z úřední povinnosti, i když prekluze práva nebyla účastníkem daného právního vztahu namítnuta. Prekluzivní lhůty jsou zpravidla kratší než lhůty promlčecí a jsou stanoveny zejména pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady, zejm. pak práv za záruky. Prekluzivní lhůtou je např. i jednoměsíční lhůta k prohlášení o odmítnutí dědictví, jež ovšem může být soudem prodloužena.

Plnil-li někdo na prekludované právo, které již zaniklo a v době plnění tedy již neexistovalo, šlo o plnění, jehož právní důvod již odpadl a ten, kdo plnil, má právo na vydání bezdůvodného obohacení.