Právní moc rozhodnutí

Je určitá vlastnost, která znamená, že rozhodnutí orgánu, který jej vydal, je nezměnitelné a závazné pro subjekty právního vztahu, jichž se týká a že jej tedy nelze napadnout žádným odvolacím prostředkem. Někdy se účinky závaznosti rozhodnutí projeví i vůči jiným osobám (např. rozhodnutí o rozvodu manželství, o určení otcovství, apod.) Základním předpokladem k nabytí právní moci je doručení rozhodnutí. Pokud je více účastníků řízení, je rozhodnutí pravomocné, došlo-li k poslednímu nutnému doručení.

Pravomocné rozhodnutí může být zrušeno, popř. změněno na podkladě mimořádného opravného prostředku, který právní předpis v příslušném řízení připouští (např. v občanském soudním řízení je to žaloba pro zmatečnost či žaloba na obnovu řízení nebo dovolání). Vedle toho však zákon v některých případech připouští vzhledem k povaze věci, aby bez ohledu na právní moc orgán, který rozhodnutí vydal, je sám zrušil.