Šikana, pracovní úraz, způsoby ukončení pracovního poměru

Dotaz klienta:

Jaká je lhůta na požadování odstupného, respektive odškodnění od ukončení pracovního poměru?Jaké jsou možnosti soudního sporu jedince proti organizaci pod ministerstvem školství?Pracoval jsem jako psycholog a psychoterapeut v Léčebném ústavu pro závislosti delikventní mládež, zařízení fungovalo na vojenském režimu s neomezeným vládcem ředitelem s agresivním způsobem vedení a sankcemi, po mých zlepšovacích návrzích na terapii mládeže jsem byl sesazen na funkci pouhého vychovatele na nepřetržitý provoz, po fyzickém napadení chovancem ústavu jsem byl s páteří dlouhodobě léčen a s ukončením pracovní neschopnosti nebyl brán zřetel na mnohé důvody k rozvázání pracovního poměru z mé strany a byl jsem přímo donucen na místě sepsat rozvázání jedině bez udání důvodu a skončit. Mám zájem s Vaší pomocí postupovat v zákonných možnostech bossingu nebo jak různě se říká šikanování od zaměstnavatele pokud platí lhůta k vyřízení celé záležitosti a současně šance návrhů proti monopolu jedincem.

Pracovní poměr je možné podle zákoníku práce rozvázat dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Z Vašeho dopisu vyplývá, že jste zřejmě sám podal výpověď. Tu je možné podat z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu. Jakýkoliv důvod uvedený ve výpovědi však nezakládá žádné jiné právo než to, že Váš pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Na odstupné má zaměstnanec, který ukončuje pracovní poměr sám, nárok pouze v případě, že okamžitě zruší pracovní poměr, protože podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, anebo když mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.

Nárok na odstupné má zaměstnanec také v případě, jestliže s ním rozvazuje pracovní poměr zaměstnavatel výpovědí nebo dohodou z tzv. organizačních důvodů podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, nebo nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 67 zákoníku práce.

Jestliže jste přesvědčen, že zaměstnavatel ve Vašem případě porušil pracovněprávní předpisy, můžete se svých práv samozřejmě domáhat u soudu. Svá tvrzení byste ale v případném soudním sporu musel věrohodným způsobem prokázat. Můžete se ale také obrátit na příslušný inspektorát práce podle sídla Vašeho zaměstnavatele (kontakty na inspektoráty práce lze nalézt na webové stránce: www.suip.cz ). Inspektoráty práce jsou totiž oprávněny provádět u zaměstnavatelů kontroly dodržování pracovněprávních předpisů a ukládat za jejich porušování pokuty.

Ve svém dopisu dále uvádíte, že jste byl dlouhodobě léčen po fyzickém napadení chovancem ústavu. Šlo tedy zřejmě o pracovní úraz. Nezmiňujete se však, zda Vám zaměstnavatel poskytl příslušnou náhradu škody. Považujeme proto za žádoucí upozornit Vás na povinnost zaměstnavatele poskytnout Vám v takovém případě v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, náhradu za ztrátu na výdělku v době pracovní neschopnosti, případně po skončení pracovní neschopnosti, náhradu za bolest a případné ztížení společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené s léčením, případně náhradu za věcnou škodu.