Platební rozkaz

Platební rozkaz je jeden ze způsobů vyřízení žaloby ve zkráceném řízení tak, že předseda senátu věcně a místně příslušného soudu i bez výslovné žádosti navrhovatele uloží odpůrci, aby do 15-ti dnů zaplatil navrhovateli požadovanou částku a náklady řízení, anebo v téže lhůtě podal u osudu, který platební rozkaz vydal, odpor.
Pozdě podaný odpor soud zamítne. Nelze jej však zamítnout pro nedostatek odůvodnění odporu. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán včas odpor, má účinky pravomocného rozsudku. Naproti tomu, byl-li podán odpor v zákonné lhůtě, platební rozkaz se ruší a předseda senátu nařídí jednání jako o jiné žalobě. Platební rozkaz se doručuje vždy do vlastních rukou, náhradní doručení je ze zákona vyloučeno.

Odkaz na elektronický platební rozkaz z www.justice.cz:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/ejustice/platebni-rozkaz.html