O nás

  Iuridicum Remedium (IuRe)

Iuridicum Remedium je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv typu „watchdog“. Zaměřuje se na pokusy o plošné omezování práv občanů legislativní cestou i na konkrétní případy porušování lidských práv. Aktuální případy ohrožení lidských práv formují věcnou náplň činnosti IuRe ve třech programech organizace:
  • Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení,
  • Lidská práva a technologie a
  • Lidská práva a veřejná správa.

IuRe vyvíjí legislativní aktivity, poskytuje právní pomoc a pomocí osvětových a odborných akcí šíří informace mezi odbornou právnickou i nejširší veřejnost.

 Program Právní pomoc proti sociálnímu  vyloučení

V rámci nejstaršího programu organizace poskytujeme bezplatnou právní pomoc těm nejpotřebnějším v případech, kdy lidé nedosáhnou na komerční právní pomoc, a čelí přitom nespravedlnosti nebo bezpráví. Řešíme zejména problémy vyplývající z pracovně právních vztahů, bydlení a excesů při exekucích. Zároveň spolupracujeme s nevládními organizacemi zacílenými na jednotlivé skupiny sociálně znevýhodněných. Při každodenní právní pomoci identifikujeme opakující se naléhavé problémy, které se snažíme řešit systémově v rámci specializovaných týmů – aktuálně jde o problém nájemního bydlení seniorů a excesů při exekucích.
 
Program Lidská práva a technologie

Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny proti zneužívání moderních technologií k neopodstatněným zásahům do soukromí jednotlivců. V jeho rámci mimo jiné pořádáme každoroční veřejné udílení anticen Velkého Bratra největším narušitelům soukromí. K šíření povědomí o probíhajícím omezování práva na soukromí ze strany státu i komerčního sektoru přispívají i pravidelné veřejné debaty. V rámci programu také připravujeme odborné připomínky k legislativním návrhům a poskytujeme právní poradenství občanům v jednotlivých kauzách. Nově se věnujeme podpoře alternativ ke klasickým schématům práv duševního vlastnictví. Lokalizací Creative Commons licence ve spolupráci s Národní knihovnou ČR zavádíme do českého právního prostředí moderní způsob podpory sdílení informací a myšlenek na nekomerčním základě.
 
Program Lidská práva a veřejná správa

Aktivity v tomto programu reagují na aktuální ohrožení občanských svobod ze strany státu. Realizovali jsme tak úspěšnou legislativní kampaň proti nadměrnému utajovaní při přijímání zákona o utajovaných informacích (společně s Otevřenou společností a Transparency International ČR); dlouhodobě poskytujeme právní podporu postiženým policejním zásahem při akci CzechTek 2005; zabýváme se právní stránkou projektu Radniční listy bez cenzury na zajištění korektního vyváženého obsahu radničních periodik placených z veřejných prostředků (ve spolupráci s o. s. Oživení). Dlouhodobě spolupracujeme se slovenskými kolegy z organizace Via Iuris.
 
Informační, osvětové a odborné aktivity

IuRe má zkušenost s pořádáním odborných seminářů na aktuální témata; uspořádali jsme mj. semináře „Eurozatykač“ na pražské právnické fakultě, „Utajovací zákon“ či „Aktuální problémy exekucí“ v Poslanecké sněmovně, mezinárodně obsazené semináře „Osobní údaje v databázích státních orgánů“ v Goethe Institutu či „Cestování a ochrana soukromí“ v Infocentru OSN.
 IuRe produkovalo dokumentární film „Běžný podezřelý“ a podílelo se na vzniku dokumentu České televize „Oči Velkého bratra“. Aktuální problémy a hrozby pro soukromí občanů sděluje nejširší veřejnosti jak těmito dokumenty, tak pravidelnými debatami na vysokých školách, v klubech, kinech a veřejných debatních schématech (Agora) či vydáváním osvětových a propagačních tiskovin.
 
 Odborníci IuRe jsou denně oslovováni zástupci médií – konzultují s nimi otázky týkající se ochrany soukromí, exekucí, bydlení, pracovního práva, policejního a shromažďovacího práva. Pracovníci organizace publikují mj. v bulletinu práva veřejného zájmu Via Iuris, SOS Magazínu, Týdeníku A2 či právních periodicích.
 
 Legislativní aktivity

Silnou stránkou IuRe je příprava a prosazování připomínek k návrhům právních předpisů týkajících se naší agendy. Podařilo se nám mj. prosadit změny posilující jednak odpovědnost exekutorů a jednak práva účastníků řízení do exekučního řádu, zmírnili jsme průlom do zákona o svobodném přístupu k informacím, měli jsme podíl na zastavení projednávání účelového návrhu zákona omezujícího některá shromáždění, jsme na cestě ke snížení bariér v přístupu k justici v podobě vysokých peněžních kaucí u předběžných opatření. Legislativní aktivity provádíme přísně apoliticky a na principu prosazování veřejného zájmu s důrazem na odbornou úroveň argumentů.
 
Spolupráce a síťování

IuRe má zástupce ve Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva, v organizaci Public Interest Law Association (PILA) a je aktivním členem evropské sítě nevládních „digital rights“ organizací European Digital Rights (EDRi). Spolupracujeme s Creative Commons International na lokalizaci otevřené autorskoprávní licence v ČR. Pro konkrétní akce či pro řešení jednotlivých problémů vytváříme „ad hoc“ koalice a partnerství, spolupracujeme s celou řadou subjektů, mj. s Národní knihovnou ČR, Sdružením obrany spotřebitelů, Asociací občanských poraden či Econnectem.

 Tým a lidé

IuRe má stabilní kolektiv pracovníků složený z právníků, expertů na technologie a věcná témata, podporovaný manažery projektů a administrativního zázemí. V současné době je nás osm a jsme více než spolupracovníci – považujeme se za tým motivovaných kolegů v pravém slova smyslu. Pomáhají nám dobrovolníci z řad právníků, expertů na technologie či studentů. Těší nás jejich zájem i to, že jim můžeme nabídnout motivující práci, která má smysl a profesionální zázemí.
 
Kontaktní údaje:

Sídlo: Vírská 14/278, Praha 9

Kancelář – korespondenční adresa: Pplk. Sochora 737/40, Praha 7
tel: +420 776 703 170
e-mail: iure@iure.org
webové stránky:
- organizace: www.iure.org,
- programu Lidská práva a technologie: www.bigbrotherawards.cz, www.slidilove.cz
 
č. účtu: 2700127239/2010
 
Činnost IuRe podpořili: