Odpor proti platebnímu rozkazu

Zabránit účinkům platebního rozkazu lze jedině podáním odporu. Odpor nemusí být odůvodněn, stačí, je-li z obsahu tohoto podání, které může žalovaný učinit jakoukoliv formou podání (ústně, telefonicky, telegraficky, písemně), vyplývá, že jde o odpor.

Někdy je však současně s platebním rozkazem vydána soudem výzva, a to znamená, že žalovaný je povinen se v soudem určené lhůtě k tomuto platebnímu rozkazu vyjádřit. Neučiní-li to a ani nesdělí vážný důvod, který mu v tom brání, soud sice platební rozkaz zruší, ale soud poté rozhodne v neprospěch žalovaného rozsudkem pro uznání.