Ochrana soukromí zaměstnanců

Dotaz klienta:

Se spolupracovníky jsme se přeli o zákonnosti či nezákonnosti jednání našeho zaměstnavatele.

  1. Každý měsíc vyvěsí na nástěnku tabulku dat z počítačového serveru, kde uvádí jméno zaměstnance a počet přijatých a odeslaných dat za období. K tomu dále připojí údaje kdo jakou stránku nejčastěji navštěvuje, kolikrát ji použil, kolik dat přes ni přenesl apod.
  2. Při poradách či školeních nahrává účastníky na diktafon. Někdy tuto skutečnost oznámí jen tak mimoděk až na konci, málokdy dopředu.

Je toto jednání zákonné?

Ochrana soukromí zaměstnanců je speciálně stanovena v zákoníku práce, § 316 odst. 2, který vyjmenovává způsoby, kterými zaměstnavatel nesmí narušovat soukromí zaměstnanců, tedy otevřeným nebo skrytým sledováním, odposlechem a záznamem jeho telefonických hovorů, kontrolou elektronické pošty nebo kontrolou listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

Nejenom z tohoto ustanovení zákoníku práce, ale také z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv vyplývá několik zásad. Jedná se především o zásadu, že zaměstnanec má právo na soukromí i na pracovišti, a to bez ohledu na to, zda používá komunikační či jiná zařízení zaměstnavatele.

Ochranu soukromí nicméně upravují a zaručují i další zákony. Jde především o zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Pokud tedy Váš zaměstnavatel kontroluje Vaši elektronickou poštu, činí tak v rozporu se zákoníkem práce. V případě kontroly www stránek, na kterých se zaměstnanci pohybují, je však situace jiná. Podle názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů může zaměstnavatel tento pohyb kontrolovat, nikoliv však zpracovávat a v žádném případě nesmí tyto údaje zveřejňovat bez souhlasu zaměstnanců. Podle mého názoru je takové jednání v rozporu také s § 11 občanského zákoníku, neboť takové jednání je v rozporu s ochranou občanské cti a lidské důstojnosti. Proto i v případě zpracování a vyvěšování tabulek s daty je v rozporu se zákonem, a to především se zákonem o ochraně osobních údajů.

Co se týče nahrávání porad a seminářů, ty lze pořizovat podle mého názoru pouze se souhlasem subjektů údajů, tedy nahrávaných osob. Nestačí, že zaměstnavatel pouze upozorní, že bude seminář nebo poradu nahrávat, musí také zaměstnance požádat o svolení s pořízením takové nahrávky. To vyplývá m.j. také z § 12 občanského zákoníku, který výslovně říká, že „písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením."

Jednání Vašeho zaměstnavatele je tedy v rozporu hned s několika zákony. Ve všech případech můžete podat podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, případně na oblastní inspektorát práce, příslušný podle sídla Vašeho zaměstnavatele. V neposlední řadě je možné domáhat se práva na ochranu soukromí také prostřednictvím občanskoprávní žaloby na ochranu osobnosti u příslušného soudu.