Důležité lhůty k bytové problematice:

  • 5 dnů: pokud nájemce nezaplatí nájemné nebo úhradu za plnění, poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení.   
  • 15 dnů: do patnácti dnů ode dne zajištění bytové náhrady (tj. obvykle od nabytí účinnosti nájemní smlouvy na náhradní byt) je nájemce povinen vyklidit byt původní;  
  • 15 dnů/jeden měsíc: nájemce má ze zákona 15 dnů na písemné oznámení o změně počtu osob, které v bytě bydlí, pronajímateli; oznámení musí obsahovat jména, příjmení, data narození a údaj o státním občanství těchto osob. Pokud tuto povinnost nájemce nesplní ani do měsíce, je možné to považovat za hrubé porušení jeho povinností a je možné mu za to dát výpověď z nájmu bez přivolení soudu; 
  • 60 dnů: v této lhůtě od doručení výpovědi z nájmu je možné napadnout její neplatnost u soudu Poté právo domáhat se neplatnosti výpovědi zaniká;  
  • 3 měsíce: nezaplatí-li nájemce tři měsíční splátky nájemného a poplatků za plnění spojená s užíváním bytu (a není přitom podmínkou, aby šlo o úhrady ve třech měsících po sobě jdoucích), je pronajímatel oprávněn mu dát výpověď z nájmu bez přivolení soudu; nájemci přitom nevzniká právo na náhradní byt, ze zákona má nárok pouze na poskytnutí přístřeší, což je provizorium pro uskladnění věcí nájemce a jeho nocleh do doby, než si sám zajistí náhradní bydlení;  
  • 3 měsíce: byla-li uzavřena dohoda o výměně bytů a pronajímatel dal k této výměně souhlas, právo na realizaci výměny musí být u soudu uplatněno nejpozději do tří měsíců ode dne vydání souhlasu pronajímatele;   
  • 6 měsíců: pokud pronajímatel nesplní svoji povinnost odstranit závady bytu, může nájemce po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit sám a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu zaniká, pokud nebylo uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.