Doručování

V souvislosti s řízením musí soud účastníkům i jiným subjektům a osobám zúčastněným na řízení doručovat různé písemnosti. Doručování má závažné procesní důsledky. Například jen řádně doručený rozsudek může nabýt právní moci. Soud doručuje několika způsoby podle okolností, a to buď přímo (soudní doručovatel), prostřednictvím orgánu obce nebo policie, nejčastěji poštou.

Adresátovu je možné doručit kdekoli, kde bude zastižen – soud však o této skutečnosti potřebuje doklad –tzv. doručenku s podpisem adresáta, jež se vrací soudu.

Doručování je dle povahy písemnosti dvojí:

a) do vlastních rukou – v případě písemností, o nichž tak stanoví zákon (př. žaloba žalovanému, stejnopis rozsudku účastníkům), nebo rozhodne-li tak v konkrétním případě předseda senátu.

Písemnost takto označená nesmí být vydána nikomu jinému než adresátu. Pokud nebyl adresát v místě doručení zastižen a nezdaří-li se doručení ani podruhé, uloží doručovatel zásilku na poště nebo u okresního soudu, v jehož obvodu je místo doručení, nebo u soudu, který má sídlo v místě doručení, a to po dobu zpravidla 15 dnů ode dne uložení (lhůty jsou specifické u každého typu řízení). Po uplynutí této lhůty se uloží u soudu, který ji předal k doručení (tzv. náhradní doručení). Nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Jedná se o tzv. fikci doručení a o této musí být adresát vyrozuměn. Případné dodatečné vyzvednutí uložené písemnosti na uvedené účinky nemá žádný vliv. Náhradní doručení není možné při doručování platebního rozkazu, obviněnému usnesení o zahájení trestního stíhání, obžaloba, návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz nebo předvolání k hlavnímu líčení nebo veřejnému zasedání, nebo jiné písemnosti, určí-li to předseda senátu.

b) Tzv. obyčejné doručení – písemnost takto označenou je možno předat, nebyl-li adresát zastižen, jakékoliv dospělé osobě v okolí, která je ochotnost písemnost převzít a adresátu předat. Nelze ji však takto předat účastníku, který má ve věci protichůdný zájem. Opět zde platí tzv. náhradní doručení, kdy se písemnost ukládá na dobu 15 dnů, a není-li zásilka vyzvednuta do 3 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den za den doručení.

Fikce doručení se uplatňuje při doručování v rámci občanského soudního řízení, trestního řízení, správního řízení, řízení dle zákona o správě daní a poplatků, exekučním řízení, aj., kdy každé z těchto řízení má svá specifika a zpravidla i jiné lhůty.